ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti tak odborníkov a doktorandov pôsobiacich na fakulte, ako aj autorov z iných univerzít a vedeckých inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia vo všetkých teologických a príbuzných disciplínach. Obsahuje vedecké príspevky a recenzie domácej a zahraničnej vedeckej literatúry.

ACTA 2/2023

Vydanie číslo 2/2023 je vo formáte pdf k dispizícii na prevzatie v Archíve.

Obsah

VZŤAH DIECÉZNEHO BISKUPA A KŇAZA (SPIRITUÁLNY POHĽAD)

Abstrakt: Tento prehľadový článok analyzuje vo svetle súčasných cirkevných dokumentov a cez prizmu praxe základný vzťah medzi diecéznym biskupom a kňazom. V troch častiach približuje a analyzuje význam tohto hierarchického vzťahu, ktorý je na jednej strane ohrozovaný paternalizmom a právnickým prístupom a na druhej strane zasa neochotou budovať hlbší ako kolegiálny vzťah. Zároveň článok nabáda vo svetle dvojitej motivácie k posilneniu vzťahu presbytéria s biskupom: prvá motivácia je ontologicko-sakramentálna a druhá motivácia má historicko-cirkevný charakter. Obe tieto motivácie umožňujú, aby poslušnosť v hierarchickom vzťahu mala aj racionálnu oporu a nestála len na ľudských sympatiách.

ThDr. Alexander Knorr, PhD.
Comenius University Bratislava
Faculty of Roman Catholic Theology of Cyril and Methodius
Department of Practical Theology

VYLOUČENÍ DOBRA MANŽELŮ A DOBRA POTOMSTVA PODLE JURISPRUDENCE ŘÍMSKÉ ROTY

Abstrakt: Manželství vzniká vzájemným souhlasem snoubenců, kteří se tak navzájem odevzdávají a přijímají za účelem vytvoření manželství. Slova manželského slibu musí odpovídat úmyslu kontrahentů. Tato shoda se předpokládá, dokud se neprokáže opak. Rozpor mezi úmyslem snoubenců a slovy manželského slibu je příčinou vady manželského souhlasu. Pokud tedy snoubenci v okamžiku uzavírání manželství vylučují svým úmyslem samo manželství nebo některou z jeho podstatných vlastností či prvků, uzavírají manželství neplatně. Mezi podstatné prvky manželství náleží také dobro potomstva, které zahrnuje v sobě podle jurisprudence Římské roty tři podstatné součásti: dobro manželů, zrození potomstva a jeho výchovu. Žádnou z těchto součástí nesmí snoubenci v okamžiku uzavírání manželství vyloučit. Pokud by tak učinili, je manželství uzavřeno neplatně.

ICLic. Mgr. et Mgr. Šimon Polívka, PhD.
Diocesan Court of the Diocese of Litoměřice

LEGENDA O SVÄTÝCH SESTRÁCH PUDENCIANE A PRASSEDE A ZAČIATKOCH RÍMSKEJ CIRKVI

Abstrakt: Cieľom nášho príspevku je predstaviť tajomné postavy z obdobia antiky, sväté Pudencianu a Prassedu, dcéry senátora Pudensa, ktorého staroveké legendy identifikujú medzi prvými ľuďmi, ktorých v Ríme obrátil apoštol Pavol. Pudens vlastnil vilu, ktorej pozostatky sú deväť metrov pod súčasnou bazilikou (po celé storočia sa verilo, že ide o najstarší kresťanský kostol v Ríme), v ktorej ukrýval prenasledovaných kresťanov, podľa niektorých zdrojov dokonca aj apoštola Petra. Keď Pudens zomrel ako mučeník, vybudovali Prasseda a Pudenciana so súhlasom pápeža Pia I. v rokoch 142/145 n. l. v otcovom dome baptistérium pre krst nových kresťanov. Počas prenasledovania cisára Antonia Pia však boli umučené aj Prasseda a Pudenciana. Po smrti Pudenciany Prasseda použila dedičstvo svojej rodiny na postavenie kostola „sub titulo Praxedis“. Skrývala mnoho prenasledovaných kresťanov, a keď títo boli odhalení a umučení, zhromaždila ich telá a pochovala ich na cintoríne sv. Priscily na Via Salaria, kde bola aj ona sama neskôr pochovaná v hrobe spolu so sestrou a otcom. Toľko hovoria legendy, náš vedecký záujem vzbudila blízkosť baziliky Santa Pudentiana a rímskej synagógy Oratorio Castro ako symbolu koexistencie náboženstiev pre mierový rozvoj ľudskej civilizácie v zmysle encyklík pápeža Františka.

Prof. Dr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló OP. PhD.
The Pontifical University of Saint Thomas Aquinas „Angelicum“
The Mater Ecclesiae Higher Institute of Religious Studies

ZAČIATKY UPLATŇOVANIA LITURGICKEJ REFORMY DRUHÉHO VATIKÁNSKEHO KONCILU V BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

Abstrakt: Od otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu uplynulo už 60 rokov, a predsa sa zdá byť jeho liturgická reforma spochybňovaná a tradicionalisticky ladenými dnešnými súčasníkmi nepochopená. Cieľom tejto štúdie je pozrieť sa na prvé kroky vovádzania liturgických nariadení koncilu do života na Slovensku, konkrétne v Banskobystrickej diecéze. Medzi najdôležitejšie prvky tejto reformy určite patrí liturgia v reči ľudu, celebrácia kňaza tvárou k ľudu a aktívne zapojenie laikov do liturgického slávenia. S tým sú spojené obnovené staronové súčasti liturgického priestoru: oltár, sedes a ambona. V štúdii sledujeme nariadenia publikované v obežníkoch biskupstva počas koncilu a po ňom, taktiež inštrukcie štátnych orgánov, s ktorými sa kňazi postupne oboznamovali a osvojovali si ich v začiatkoch praktickej realizácie liturgickej reformy pri úprave kostolov.

Mgr. Marián Juhaniak
Palacký University Olomouc
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Department of Systematic Theology and Christian Philosophy

STRUČNÉ DEJINY SLOVANSKEJ BENEDIKTÍNSKEJ KONGREGÁCIE

Abstrakt: Od roku 1776 bol kláštor benediktínov v Komárne domom Maďarskej kongregácie benediktínov (založenej v roku 1514). Po vytvorení Slovanskej benediktínskej kongregácie v roku 1945 sa dekrétom Rehoľnej kongregácie vo Vatikáne v septembri 1947 stal sui iuris a Domom slovanskej benediktínskej kongregácie sv. Vojtecha a svätej Margity (Uhorskej) (OSB). V tomto prehľade nachádzame vysvetlenie významu slova kongregácia v benediktínskej interpretácii, kongregácie v dejinách benediktínov a v dejinách strednej a východnej Európy. Potom autor opisuje krátke dejiny Slovanskej kongregácie so zvláštnym zreteľom na jej rozpustenie počas komunizmu a nové založenie po Annus Mirabilis v roku 1989, ponúka niektoré štatistické údaje kláštorov združených v tejto Kongregácii v roku 1925 a v roku 2015. V tabuľkách je uvedený zoznam benediktínskych kongregácií podľa pápežského schválenia až do roku 1959.

Ádám Somorjai, OSB, PhD.
Benedictine of Pannonhalma
Vatican Archivist Emeritus
Benedictine Archabbey Pannonhalma

TEOLÓGIA AKO VEDA O BOHU: HISTORICKÁ A ANALOGICKÁ ALEBO AHISTORICKÁ A NELOGICKÁ?

Abstrakt: Čo je teológia? Aký spôsob myslenia predpokladá jej štúdium? Vylučuje sa teológia s moderným historickým vedomím? Vychádzajúc z prednášok o teológii v diele Johna Henryho Newmana Idea univerzity označujeme teológiu ako vedu o Bohu v širšom chápaní slova veda v zmysle systematického štúdia. Tejto vede patrí v systéme vied jedinečné postavenie vzhľadom na jej špecifický predmet, ktorým je Boh. Teológia nie je ahistorická, jej metódy zodpovedajú podmienkam ľudského poznania, lebo je to jediný spôsob poznávania, ktorý máme ako ľudia k dispozícii. Skúma pravdy o Bohu, ktoré sa zakladajú na historickom Zjavení. Je teda historickým uvažovaním o Bohu, ktoré sa zakladá na historickom Zjavení. Metóda teológie je zároveň analogická a duchovná, v zmysle skúmania a osvojovania si právd o Bohu sprostredkovanými skutkami, učením a mysľou Ježiša Krista.

Dr. Ján Dolný, S.T.D.
Centre for Biblical Studies
and Near Eastern World

 

KNIŽNÁ RECENZIA

 

URAM, Jozef.
Byť človekom. Filozofická antropológia.
Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda, 2023. 137 s.
ISBN 978-80-89481-66-8

Oľga Gavendová

 

Publikované/aktualizované dňa 03.01.2024