ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti tak odborníkov a doktorandov pôsobiacich na fakulte, ako aj autorov z iných univerzít a vedeckých inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia vo všetkých teologických a príbuzných disciplínach. Obsahuje vedecké príspevky a recenzie domácej a zahraničnej vedeckej literatúry.

ACTA 2/2022

Vydanie číslo 2/2022 je vo formáte pdf k dispizícii na prevzatie v Archíve.

Obsah

SPRAVODLIVOSŤ AKO SÚČASŤ JEDNOTY V BOHU U SV. IRENEJA

Abstrakt: Cieľom príspevku je predstaviť jednotu Božích atribútov v harmónii. Spravodlivosť patrí k Božím vyrovnaným vlastnostiam v absolútnej jednote s Božou milujúcou dobrotou. Táto skutočnosť nevylučuje, že niekedy Boh musí potrestať svoje stvorenie, ak ho človek nechce nasledovať podľa poznania Božej lásky v praktickom živote. Človek potrebuje zažiť, že je milovaný a odpovedať Bohu slobodne v poslušnosti.

prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.
Trnava University
Faculty of Theology
Department of Systematic Theology

BOŽIA SPRAVODLIVOSŤ A MILOSRDENSTVO Z CHARITOLOGICKEJ PERSPEKTÍVY

Abstrakt: Spravodlivosť a milosrdenstvo sa v teologických súvislostiach často predstavujú ako Božie vlastnosti. V praxi sa neraz stretávame s (nekorektným) tvrdením, že Boh je viac milosrdný ako spravodlivý. V príspevku sa chceme zamerať na predmetné Božie vlastnosti v ich vzájomnej korelácii, pričom východiskom je striktná náuka Cirkvi, podľa ktorej Boh je absolútne dokonalý a z toho dôvodu nie je možné preferovať jednu vlastnosť pred druhou. Milosrdenstvo môže byť prejavené iba v plnosti spravodlivosti; milosrdný Boh miluje láskou, ktorá vychádza z plnosti spravodlivosti. Človek sa tak môže stať prijímateľom milosti – to je už konkretizované vyjadrenie Božích vlastností v kontexte náuky o milosti tak, ako ju učí Magistérium Katolíckej cirkvi. Pre dosiahnutie cieľa sa zameriame na teologickú náuku v predmetných témach v úzkom vzťahu k biblickým textom tak Starého, ako aj Nového zákona.

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.
Comenius University Bratislava
Faculty of Roman Catholic Theology of Cyril and Methodius
Department of Systematic Theology

NEBEZPEČENSTVÁ TECHNOKRATICKEJ PARADIGMY PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ

Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na niektoré nebezpečenstvá, ktoré v sebe nesie technokratická paradigma v podobe transhumanizmu. Prívrženci tohto smeru využívajú na podporu svojich futuristických ideí výdobytky práve prebiehajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá má prívlastok kybernetická. V tomto príspevku sa pokúsime kriticky analyzovať a zhodnotiť niektoré transhumanistické idey vo svetle sociálnej náuky Katolíckej cirkvi, na ktoré kontinuálne nadväzuje ostatná encyklika pápeža Františka Fratelli tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Transhumanizmus predstavuje jednu zo skutočných foriem (teoretického a praktického) dekonštruktivizmu, antropologického a morálneho redukcionizmu a relativizmu. Takýto spôsob myslenia a morálneho konania podporuje nesprávny materialistický (hedonistický a konzumný) životný štýl, ktorý ohrozuje skutočné dobrá ľudského života na individuálnej i sociálnej úrovni. Oficiálne učenie Katolíckej cirkvi nám ponúka jasné usmernenia, ako správne chápať a používať novodobé technické výdobytky, aby nám pomáhali realizovať Boží zámer s týmto (stvoreným) svetom. Tento zámer obsahuje okrem iného aj požiadavku pokojného a spravodlivého spolunažívania.

doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD.
Comenius University Bratislava
Faculty of Roman Catholic Theology of Cyril and Methodius
Department of Systematic Theology

OD IDEY SOCIÁLNEJ SPRAVODLIVOSTI K SPRAVODLIVOSTI V PRAXI.
SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSŤ V SLUŽBE DIAKONOV

Abstrakt: Cieľom príspevku je riešiť otázku, akým spôsobom možno realizovať službu diakonov tak, aby napĺňala ideu sociálnej spravodlivosti v praxi. Príspevok si taktiež kladie otázku, akým spôsobom môže služba diakonov prepojiť službu sociálnej spravodlivosti v ekleziálnom prostredí v uskutočňovaní sociálnej spravodlivosti v spoločnosti, ktorá sa čoraz viac profiluje ako nenáboženská. Pozornosť sa obracia do dejín diakonátu v 20. storočí. Príspevok poukazuje na jeho vývoj v kontexte zamerania na sociálnu spravodlivosť. Opisuje paradigmy, v ktorých sa diakonát chápal, a na záver vyvodzuje perspektívu pre prax. Tematicky sa príspevok situuje do teológie služieb s presahom do praktickej teológie a ekleziológie.

doc. PhDr. ThDr. Tomáš Pružinec, PhD.
Constantine the Philosopher University in Nitra
Faculty of Arts
Department of Philosophy and Political Science

OPUS IUSTITIAE PAX

Abstrakt: Názov článku je pápežským mottom Pia XII., ktoré preberá latinský preklad prorockého textu v Iz 32,17. Pius XII. nastupuje na Petrovu katedru v pohnutých rokoch vypuknutia najväčšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva. Motto doslovne znamená: „Dielom spravodlivosti je mier“ či „Dôsledkom spravodlivosti je mier“. Príspevok sa pokúsi túto dôsledkovú vetu osvetliť panoramatickým prehľadom vnímania cnosti spravodlivosti v antike, Písme a v morálnej teológii a v jej silnom vplyve na mier vo svetle súčasného magistéria Cirkvi. V prvých dvoch častiach príspevku sa preto pokúsime kontextuálne definovať spravodlivosť z pohľadu morálnej teológie. Opíšeme spravodlivosť z pohľadu mravnej a spoločenskej cnosti, ako aj klasické typologické rozdelenie a pokúsime sa vystopovať fontes, z ktorých čerpá Magistérium. V tretej a štvrtej časti príspevku budeme hovoriť o dôležitosti konceptu spravodlivosti v Písme a magistériu sociálnej náuky Cirkvi a zvláštnu pozornosť zameriame na dôležitosť tohto učenia v ostatnej sociálnej encyklike pápeža Františka Fratelli tutti v snahe o zodpovedanie otázky, či je táto encyklika krokom k spoločnému budovaniu trvalého mieru v duchu predošlého magistéria alebo v nej nachádzame pokus o zrieďovanie hodnôt a krok k vytvoreakéhosi svetového globálneho náboženstva, ako by sa niektorí mohli obávať.

ThLic. Dott. Peter Juhás
Accademia Alfonsiana, Institutum ad instar facultatis
Pontificia Universitas Lateranensis
Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum de Urbe

VPLYVY DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA Z POHĽADU ŽIAKOV
ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL

Abstrakt: Cieľom predkladanej štúdie je na základe štatistickej analýzy zistiť reálny stav a identifikovať niektoré súvislosti a rozdiely v názoroch, správaní a prežívaní žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl vyplývajúce z vplyvov dištančného vzdelávania. Výskumný súbor tvorilo 1492 respondentov, z toho 698 žiakov 2. stupňa základných škôl a 794 žiakov stredných škôl. Zber údajov bol realizovaný prostredníctvom online dotazníkovej metódy. Verifikáciou hypotéz bolo potvrdené, že signifikantná väčšina študentov preferuje prezenčnú formu vzdelávania. Ďalším overením bolo preukázané, že žiaci napriek dištančnému vzdelávaniu trávia signifikantne viac voľného času za počítačom ako pri prezenčnej výučbe. Taktiež sme preukázali, že existuje závislosť medzi úrovňou spokojnosti s dištančnou výučbou učiteľov a stupňom školy, a hoci prevažná časť žiakov vyjadrila skôr spokojnosť s učiteľmi, stredoškoláci signifikantne častejšie vyjadrovali aj svoju nespokojnosť. Preukázalo sa tiež, že žiakom stredných škôl štatisticky významne viac absentoval kontakt s učiteľom, na rozdiel od žiakov základných škôl, ktorí signifikantne častejšie uvádzali absenciu výletov. Signifikantný rozdiel sa preukázal aj v tom, že žiaci základných škôl častejšie uvádzali, že sú viac leniví. Naopak, žiaci stredných škôl výrazne častejšie prežívali mrzutosť z toho, že majú viac úloh. Zreteľne protichodné postoje medzi základnými a strednými školami sa preukázali pri otázke trávenia voľného času, kde signifikantne viac stredoškolákov si číta, alebo sa venuje záľubám. Naopak, významne viac respondentov zo základných škôl označilo, že sú len doma a nudia sa. Napokon signifikantne viac stredoškolákov sa odvolávalo na vnútornú vyrovnanosť, pričom žiakom základných škôl viac pomáha vzťah s rodičmi.

PaedDr. Ing. Martin Hibký, PhD.
Secondary Vocational School of Business and Services
Nové Mesto nad Váhom

OBHÁJENÉ DIZERTAČNÉ PRÁCE NA RKCMBF UK V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022

ThLic. Ing. Peter Šantavý: Etické výzvy a morálne aspekty súčasných systémov umelej inteligencie
Školiteľ: ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Systémy umelej inteligencie vo viacerých oblastiach posúvajú úroveň poznania a skúmanie míľovými krokmi vpred, vedia byť nápomocné a veľmi užitočné takmer v celom spektre ľudskej činnosti a zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu v živote spoločnosti. Využitie technológií umelej inteligencie má však aj svoju temnú stranu a riziká. Ich zlyhanie, nesprávne použitie, či priamo zneužitie sa už v súčasnosti stáva nočnou morou v oblasti bezpečnosti, demokracie, fungovania spoločnosti, či života jednotlivcov. S rozvojom informačnej spoločnosti a nástupom digitálneho veku sa už nebavíme o tom, či a kedy prvky umelej inteligencie nasadiť, ale ako, to znamená za akých podmienok, pre aké ciele, akým spôsobom a s akými dôsledkami by mal byť fenomén umelej inteligencie súčasťou nášho sveta.
Na základe analýzy aktuálneho stavu rozvoja systémov umelej inteligencie a existujúcich etických pravidiel sa dizertačná práca zameriava na návrh základnej štruktúry zásad, ktoré musia byť podchytené pri etickom návrhu, realizácii i využívaní akýchkoľvek systémov umelej inteligencie.
Práca predstavuje určité nóvum, snažiac sa o inovatívny prístup v nazeraní na problematiku umelej inteligencie v kontexte morálnej teológie: interdisciplinárne uchopenie fenoménu umelej inteligencie, dôsledná analýza limitov i rizík a z nej prameniace etické závery, návrh základnej štruktúry všeobecných i špecifických etických princípov a zásad, vyjadrenie diskutabilných faktorov i niektorých perspektív všeobecnej umelej inteligencie smerujúcej k superinteligencii a zdôvodnenie jasného postoja k jej porovnávaniu s ľudskou bytosťou – to všetko tvorí vklad do prebiehajúceho celosvetového etického diskurzu, ktorý tým viac naberá na dôležitosti, čím viac sa technológie umelej inteligencie rozvíjajú a jej sofistikované implementácie sa do reálneho života masívne zavádzajú, ovplyvňujúc tak životy miliónov ľudí.

ThLic. Andrej Filin: Sebadarovanie ako základný antropologicko-teologický princíp a jeho percepcia v procese dospievania
Školiteľ: doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

Dizertačná práca má za cieľ bližšie analyzovať pojem „sebadarovania“ ako základný antropologicko-teologický princíp človeka. Z antropologického hľadiska ide o to ukázať, že štruktúra človeka je hlboko „eucharistická“ – teda že človek naplno realizuje svoje človečenstvo, iba ak ho prežíva ako dar „pre“. Z teologického hľadiska táto štruktúra vyplýva z toho, že človek je stvorený na obraz a podobu Božiu. Nakoniec práca ukazuje, že v procese maturácie človeka ide o odklon dovtedajšej autoreferenciality subjektu, ktorý má byť zavŕšený práve uvedomením si prežívať svoj život ako dar „pre“.
Práca je rozčlenená do troch kapitol, čo zodpovedá jednotlivým fázam zvolenej empiricko-kriticko-projektovej metódy. Prvá kapitola analyzuje súčasné vnímanie človeka v dobe postmoderny. Druhá kapitola ponúka teologické a antropologické kritériá pre vnímanie človeka ako bytosti transcendentnej, vzťahovej a dialogickej. Tretia kapitola načrtáva vízie človeka ako obdarovaného a sebadarujúceho sa bytia na základe stanovených kritérií a zároveň ponúka podnety pre katecheticko-pastoračnú prax.

 

Publikované/aktualizované dňa 09.02.2023