ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti tak odborníkov a doktorandov pôsobiacich na fakulte, ako aj autorov z iných univerzít a vedeckých inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia vo všetkých teologických a príbuzných disciplínach. Obsahuje vedecké príspevky a recenzie domácej a zahraničnej vedeckej literatúry.

ACTA 1/2002

Vážení čitatelia!

S Božou pomocou vstupujeme do druhého ročníka teologického časopisu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. Našou snahou je prezentovať teologické články najmä slovenských autorov z rozličných teologických disciplín. Tešia nás prvé pozitívne ohlasy na existenciu teologického časopisu na Slovensku a záujem oň. Tí, ktorí vyjadrili kritické výhrady voči jeho úrovni, by mohli pomôcť zvýšiť jeho kvalitu tým, že by získali erudovaných prispievateľov.

V tomto čísle sa problematikou rodiny zaoberajú prof. ThDr. PhDr. Štefan Vragaš a Dr. René Balák. Pastorálnu medicínu ako povinný predmet na teologických fakultách predstavuje prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc. Doc. ThDr. Ivan Kútny rozoberá otázku náboženskej slobody vo svetle koncilovej deklarácie Dignitatis humanae. Správnemu postoju k masovokomunikačným prostriedkom sa venujú príspevky ThLic. Daniela Diana a ThLic. Štefana Vojteka. V záverečnom článku doc. ThDr. Jozef Krupa píše o aktuálnej otázke súčasnosti - o správnom vzťahu medzi biblickou exegézou a dogmatickou teológiou na základe dokumentov Magistéria a výpovedí prefekta Kongregácie pre vieroučné otázky kardinála Jozefa Ratzingera.

Jozef Krupa

Obsah

Predslov - Jozef Krupa
Kresťanská rodina v dnešnom svete - štefan Vragaš
Teologickomorálna interpretácia koncepcie zodpovedného rodičovstva v učení Jána Pavla II. - René Balák
Pastorálna medicína a jej zameranie - Karol Bošmanský
Náboženská sloboda a aspekty fundamentalistických čŕt prejavu človeka - Ivan Kútny
O závažnom dokumente, ktorý je základom pre prácu s médiami - Daniel Dian  
Súčasné smery spoločenskej komunikácie - Štefan Vojtek
Správny vzťah medzi biblickou exegézou a dogmatickou teológiou - Jozef Krupa

 

Publikované/aktualizované dňa 08.02.2023