ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti tak odborníkov a doktorandov pôsobiacich na fakulte, ako aj autorov z iných univerzít a vedeckých inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia vo všetkých teologických a príbuzných disciplínach. Obsahuje vedecké príspevky a recenzie domácej a zahraničnej vedeckej literatúry.

ACTA 4/2001

Obsah

Zhoda a či protiklad medzi vierou a vedou - Štefan Vragaš
Spoločné prehlásenie o učení o ospravedlnení, podpísané 31. októbra 1999 v Augsburgu Svetovým luteránskym zväzom a Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov - preložil: Teofil Klas
Predpoklady rozpoznania kňazského povolania - Tomáš Galis
Morálny teológ a rozpoznávanie novosti. Kresťanský aspekt výzvy v indíciách Druhého vatikánskeho koncilu pre začiatok tretieho tisícročia - Ivan Kútny
Konkrétne prejavy opozície voči Magistériu ako inštitúcii v dnešnej dobe - Jozef Krupa

Recenzie

KÚTNY I., Bytostná dimenzia svedomia človeka - Helena Hrehová

Publikované/aktualizované dňa 08.02.2023