ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti tak odborníkov a doktorandov pôsobiacich na fakulte, ako aj autorov z iných univerzít a vedeckých inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia vo všetkých teologických a príbuzných disciplínach. Obsahuje vedecké príspevky a recenzie domácej a zahraničnej vedeckej literatúry.

ACTA 2/2001

Cesta, po ktorej musí ísť Cirkev pri plnení svojho poslania, je človek v plnej pravde svojej existencie a svojho osobného i spoločenského bytia. „Človek je takto prvou a základnou cestou Cirkvi, cestou, ktorú určil sám Kristus a ktorá bez akejkoľvek inej možnosti vedie cez tajomstvo vykúpenia a vtelenia.“ Ako zdôraznil pápež Ján Pavol II. vo svojej encyklike Redemptor hominis.

Teologická náuka v tomto zmysle má byť antropocentrická i teocentrická zároveň, aby tak ohlasovala nový humanizmus lásky. Aby sme totiž poznali človeka pravého a celého, musíme poznať Boha.

Naša teologická fakulta chce túto službu vykonávať aj prostredníctvom teologického časopisu, ktorého druhé číslo práve vychádza. Kiež by mal dostatok ochotných autorov, ale predovšetkým vnímavých čitateľov, ktorí vznešené myšlienky o Bohu i o človeku uvedú do každodenného života...

Obsah

Slovo na úvod - V. Judák
Omyl vo vlastnosti a nulita manželstva (kán. 1097 §2) - S. Zvolenský
Reakcia totalitnej moci na Vatikánsky exkomunikačný dekrét proti komunizmu a falošnej Katolíckej akcii v lete roku 1949 - J. Haľko
Súčasné ekumenické perspektívy riešenia otázky filioque - J. Krupa
Mozgová smrť - kritérium smrti človeka - K. Bošmanský, M. Mojzešová, A. Štefko
Nebezpečenstvo relativizmu pri posudzovaní človeka a jeho dôsledky na ospravedlnenie potratov a eutanázie - P. Volek
Perspektíva v homiletike na začiatku XXI. storočia - Ľ. Stanček
Aktuálnosť filozofickej teológie - M. Fula

Recenzie

OTTO R., Posvátno. Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalite - P. Volek

Publikované/aktualizované dňa 08.02.2023