ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti tak odborníkov a doktorandov pôsobiacich na fakulte, ako aj autorov z iných univerzít a vedeckých inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia vo všetkých teologických a príbuzných disciplínach. Obsahuje vedecké príspevky a recenzie domácej a zahraničnej vedeckej literatúry.

ACTA 1/2001

In nomine Domini – v mene Božom začíname na našej bohosloveckej fakulte s vlastným teologickým časopisom, po ktorom som sám, ako dekan fakulty, ale aj iní niekoľko rokov veľmi túžili. Bolo viac príčin, prečo sme nemohli skôr začať. A keď konečne začíname, tak iba s dôverou v Božie požehnanie a s nádejou, že aj naše ľudské zdroje budú dostatočné. Verím, že tento časopis nájde svoje miesto v teologickej vede na Slovensku, a tak prispeje k jej rozvoju, k šíreniu viery, ale hlavne jej aplikácii v praktickom kresťanskom duchovnom živote.

Obsah

Slovo na cestu - J. Kutarňa
Význam a dôležitosť katolíckeho sociálneho učenia - Š. Vragaš
Chváliť nám treba slávnych mužov našich otcov - K. Bošmanský
Rím a Nitra v tisícročných vzťahoch - V. Judák
Manželský súhlas získaný podvodom (kán. 1098 KKP 1983) - S. Zvolenský
„Tvár, o ktorej treba uvažovať“ - S. Vojtko
Rozsah Kristovho ľudského poznania v súčasnej biblicko-teologickej diskusii - J. Krupa
Vedomosti z teológie alebo teologické poznanie? - P. Grach

Recenzie

Galis T., Permanentná formácia kňazov vo svetle „Pastores dabo vobis“ - K. Bošmanský   
Krupa J., Ochrana zvereného pokladu - V. Judák

Publikované/aktualizované dňa 08.02.2023