ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti tak odborníkov a doktorandov pôsobiacich na fakulte, ako aj autorov z iných univerzít a vedeckých inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia vo všetkých teologických a príbuzných disciplínach. Obsahuje vedecké príspevky a recenzie domácej a zahraničnej vedeckej literatúry.

O časopise

ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti tak odborníkov a doktorandov pôsobiacich na fakulte, ako aj autorov z iných univerzít a vedeckých inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia vo všetkých teologických a príbuzných disciplínach. Obsahuje vedecké príspevky a recenzie domácej a zahraničnej vedeckej literatúry. Redakčnú radu tvoria významné vedecké osobnosti zo Slovenska i zo zahraničia.

Vedecký teologický časopis ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis bol cirkevne schválený Arcibiskupským úradom v Trnave 29. 03. 2001, pod č. 1051/2001.

Vydavateľ

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Kapitulská 26
814 58 Bratislava
IČO: 0039786510

Web (fakulta): https://frcth.uniba.sk/acta

Adresa redakcie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave
Kapitulská 26
814 58 Bratislava 1
Tel./fax +421 2 54 43 51 09
Tel. +421 2 32 77 71 01

Web: https://acta.frcth.uniba.sk/
E-mail: acta (at) frcth.uniba.sk

ISSN 1335-8081 (tlačené vydanie)
ISSN 2644-6928 (on-line)
EV 1180/2008

Vedecký časopis ACTA je zaradený do nasledovných databáz:

Periodicita: dvakrát ročne

Distribúcia

Publikácia je dostupná vo Fakultnej knižnici RKCMBF UK.
V prípade záujmu si publikáciu môžete objednať na e-mailovej adrese: kniznica (at) frcth.uniba.sk alebo acta-objednavky (at) frcth.uniba.sk.

Cena jedného výtlačku: 5 Eur

Otvorený prístup     

Dielo je vydané pod slobodnou medzinárodnou licenciou Creative Commons CC BY-SA
4.0 (vyžaduje sa povinnosť uvádzať pôvodného autora diela a povinnosť odvodené dielo
zdieľať pod rovnakou licenciou ako pôvodné dielo).
Viac informácií o licencii a použití diela: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

 

Publikované/aktualizované dňa 21.05.2024